NABÓR 2023

Do 16 czerwca 2023 roku trwać będzie nabór uzupełniający do Szkoły Podstawowej nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego będącej Szkołą Mistrzostwa Sportowego na poznańskim Łazarzu. Placówka prowadzi nabór do klas I i IV oraz przyjmuje dzieci z tzw. obwodu.

Połączenie nauki ze sportem w Szkole Podstawowej nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkole Mistrzostwa Sportowego przy ul. Jarochowskiego 62 stanowi wyjątkowo atrakcyjną ofertę dla dzieci i ich rodziców. Małe i dobrze wyposażone klasy, kameralna i rodzinna atmosfera, monitoring, nowoczesna i duża hala gimnastyczna, sale sportowa i judo, zajęcia z pływania w planie lekcji, brak natężonego ruchu ulicznego i zielone otoczenie sprawiają, że nikt nie jest anonimowy i wszyscy czują się bezpiecznie.

Więcej o szkole w reportażu Telewizji Polskiej (wystarczy kliknąć).

– Wyniki osiągane przez naszych uczniów na egzaminach ósmoklasisty, w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, np. gimnastyka-trampolina, judo, siatkówka, czynią z nas wyróżniającą się placówkę oświatową w dzielnicy oraz mieście i skutkują dostaniem się naszych uczniów do wymarzonych szkół ponadpodstawowych. Wysoki poziom nauczania wzmacniamy współpracą z podmiotami zewnętrznymi, m.in. z poznańskimi uniwersytetami, klubami i stowarzyszeniami sportowymi, Instytutem Pamięci Narodowej, Radą Osiedla Święty Łazarz, Strażą Miejską, Policją, harcerstwem i szerokim wachlarzem zajęć pozalekcyjnych (artystycznych, sportowych oraz przygotowujących do egzaminów i konkursów). Cieszy nas również rekordowa liczba „Nagród Miasto Poznań za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół”, jaką otrzymali nasi uczniowie w tym roku szkolnym – mówi dyrektor, Tomasz Woźniak.

Szkoła w procesie dydaktyczno-wychowawczym stawia na indywidualizację, nie zapominając potrzebach ogółu. Rozwój młodych zawodników i uczniów od przedszkola po ósmą klasę wspierają wykwalifikowany pion pedagogiczno-psychologiczny, świetlica i biblioteka. Rada Rodziców, jak podkreśla jej przewodnicząca, pani Dagmara Kapitaniuk-Pertek, wraz z nauczycielami i Dyrekcją tworzą zgraną społeczność, której celem jest działanie na rzecz wszystkich uczniów. Szkoła nieustannie się zmienia i doskonali. Funkcjonuje w niej również Młodzieżowe Centrum Sportu Miasta Poznania.

Wiadomo już, że w roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego będącej Szkołą Mistrzostwa Sportowego zostaną uruchomione:
– I klasy mistrzostwa sportowego (wiodąca gimnastyka-trampolina oraz godziny z judo i pływania)
– I klasy ogólne (z dodatkowymi godzinami siatkówki, judo, pływania)
– IV klasa mistrzostwa sportowego (gimnastyka-trampolina)
– IV klasa judo (oddział sportowy)
– IV klasa ogólna z dodatkowymi godzinami siatkówki

Zespół Szkół nr 8 w Poznaniu (Przedszkole nr 90 i SP nr 69 SMS im. Jarogniewa Drwęskiego) wyróżniają także przedsięwzięcia unikatowe w skali kraju, a nawet świata. Tylko tutaj odbyły się egzamin rowerowy typu holenderskiego i wojewódzki etap Olimpiady Gier Planszowych IPN-u, finał Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych, Puchar Polski w skokach na trampolinie. Ponadto w szkole działa mający wieloletnią tradycję chór, który od września 2023 roku rozszerzy swoją aktywność na uczniów klas I-III.

– Szkoła Mistrzostwa Sportowego to najlepsza kadra nauczycielska i trenerska, wśród której znajdują się mistrzowie kraju, Europy i sportowe nadzieje olimpijskie. Natomiast patron placówki, Jarogniew Drwęski, pierwszy Prezydent niepodległego Poznania, wielki społecznik i działacz jest naszą inspiracją i wzorem do ciągłego rozwoju – dodaje dyrektor Woźniak.

Kontakt:
Zespół Szkół nr 8 w Poznaniu
– Przedszkole nr 90 www.przedszkole90.pl
– Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego SMS www.sp69sms.pl
ul. Jarochowskiego 62, 60-246 Poznań
tel./fax: 61 866-36-21, tel. kom. 607803663
e-mail: sp69sms@wp.pl

Podstawowe informacje dotyczące Naboru 2023 do Szkoły Podstawowej nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoły Mistrzostwa Sportowego:

1. Termin składania zgłoszenia i wniosków 30 marca – 18 kwietnia 2023 r.

2. Wniosek o przyjęcie do klasy 1 składa się do dyrektora za pośrednictwem sekretariatu lub można wniosek/zgłoszenie wypełnić on-line na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/ 

3. W tym celu należy założyć nowe konto – dla każdego dziecka osobno.

4. Wydrukowany wniosek/zgłoszenie należy podpisać przez obojga rodziców/opiekunów lub przez jednego rodzica w przypadku samotnego wychowywania dziecka (w takim przypadku należy załączyć stosowne oświadczenie).

5. Podpisany wniosek/zgłoszenie (musi posiadać nadany kod identyfikatora w prawym górnym rogu) następnie z załącznikami należy zeskanować i dołączyć w systemie NABÓR. Można też dostarczyć do szkoły w godzinach jej otwarcia zgodnie z terminami składania wniosków.

6. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu. Wniosek o przyjęcie do klasy 1 składa się do dyrektora za pośrednictwem sekretariatu szkoły lub można wniosek/zgłoszenie wypełnić on-line na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/ 

7. Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I wypełnione nieprawidłowe lub niekompletnie z powodu niespełnienia kryteriów formalnych, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemy naboru elektronicznego nie będą rozpatrywane.

8. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

  • 7-letnie realizujące obowiązek szkolny,
  • 6-letnie, zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

8. W pierwszej kolejności do pierwszej klasy przyjmowane są:
– dzieci z obwodu tj. miejsc zamieszkania przynależnych do rejonu obsługiwanego przez szkołę. Kandydaci z obwodu nie podlegają kryteriom rekrutacji. Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, będą podlegać wymogom kryteriów procesu rekrutacji.
– dzieci aplikujące do klasy mistrzostwa sportowego, które przejdą testy sprawnościowe, złożą komplet dokumentów i uzyskają odpowiednią liczbę punktów (brak rejonizacji).

9. Zgłoszenie i wniosek:

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej należy wypełnione i podpisane zgłoszenie zeskanować i dołączyć w systemie NABÓR lub złożyć w sekretariacie szkoły. Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko, które nie należy do obwodu, prosimy wypełnić wniosek, zeskanować i dołączyć do systemu NABÓR lub złożyć w sekretariacie szkoły.

a) Druk zgłoszenia:

Zgloszenie_do_szkoly_podstawowej_SP69SMS_Poznan

b) Druk wniosek:

Wniosek_do_szkoly_podstawowej_SP69SMS_Poznan

10. Kryteria i terminy rekrutacji określa uchwała Rady Miasta Poznania wraz z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania, a komplet dokumentów jest dostępny na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty 

11. Wzory dokumentów będą opublikowane w dniu 30 marca 2023 r.

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2023/2024 naukę w I klasie szkoły podstawowej:

Informator_dla_rodziców_Nabór_2023

Terminarz NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO 2023 dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2023/2024 naukę w I klasie oraz IV klasie (oddział sportowy) szkoły podstawowej:

ZSnr8_Nabor_Uzupelniajacy_2023