Lipiec, 2013

przeglądanie według miesięcy

 
Autor: | Data publikacji: Lipiec 31, 2013

,,Przyroda w praktyce szkolnej”

Współpraca z UAM w oparciu o udział w Projekcie MEN ,,Przyroda w praktyce szkolnej”

Od 30 grudnia 2011r. do 31 grudnia 2014r. nasza szkoła została wyróżniona udziałem w Projekcie MEN współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ,, Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela, wspomagane internetowym systemem kształcenia. – Przyroda w praktyce szkolnej.” Czytaj dalej …

Autor: | Data publikacji: Lipiec 31, 2013

Szkoły partnerskie

W projekcie Save the blue sky współpracujemy ze szkołami ze Szwecji, Włoch i Wielkiej Brytanii.

EAC_Logo
Vastanbyn – Szwecja
Nasza szkoła znajduje się w małym miasteczku ponad 100 km od Sztokholmu na północy. Szkoła jest bardzo mała, położona w spokojnej części miasta w pobliżu lasu. Ilość uczniów w każdej klasie jest niewielka . Z każdą grupą uczniów pracuje dwóch nauczycieli. Jeden z nich jest nauczycielem wiodącym a drugi wspomagającym. Każda sala lekcyjna jest bardzo dobrze wyposażona. Nasi uczniowie pracują własnym tempem w zależności od swoich umiejętności. Większość rodziców naszych uczniów jest bardzo dobrze sytuowana tak więc bardzo rzadko pojawiają się problemy związane z trudną sytuacja finansową .Bardzo rzadko również występują problemy związane z zaniedbywaniem sprawowania opieki nad dziećmi przez ich rodziców.
Palermo – Włochy
Nasza szkoła jest położona w samym centrum miasta. Nasi uczniowie pochodzą z różnych grup pod względem socjalnym i ekonomicznym. Uczniowie są wspomagani przez  Centrum Nauki Języka Włoskiego.
Uczniowie pochodzą z różnych krajów takich jak: Sri Lanka, Tunezja, Maroko, Ghana, Bangladesz  i Chiny.
W naszej szkole uczy się także 10 uczniów ze szczególnymi potrzebami, którzy są wspomagani przez wyspecjalizowanych nauczycieli. Dzieci są w wieku do 10 lat.
Birmingham – Wielka Brytania
Nasza szkoła jest położona w obszarze Four Oaks (Cztery Dęby) w Sutton Coldfield na obrzeżach Birmingham.Tworzymy szkołę podstawową, do której zapisanych jest około 400 uczniów. W semestrze jesiennym dołączają do nas uczniowie po swoich czwartych urodzinach, którzy przyjmowani są to tzw. Klas Powitalnych (Reception Classes). Odsetek dzieci z mniejszości etnicznych jest nieco powyżej średniej krajowej, a 67% naszych uczniów jest  pochodzenia brytyjskiego. 94% naszych dzieci używa języka angielskiego jako pierwszego.
Środowisko socjalne i ekonomiczne uczniów różni się, ale generalnie ich sytuacja jest w normie. Tylko niewielka ilość dzieci pochodzi ze środowisk pozbawionych właściwego zaplecza socjalnego i ekonomicznego. Hill West Primary School jest szkołą, w której  dzieci są w centrum wszystkiego, co robimy. Jako szkoła, która osiąga sukcesy zapewniamy dzieciom  należytą opiekę i bezpieczeństwo, a zarazem  umożliwiamy im właściwy rozwój i osiąganie wysokich standardów.  Rodzice wypowiadają się o szkole bardzo pozytywnie. Doceniają rozwój dzieci, ich ciężką pracę i wiarę w siebie. Uczniowie są dobrze motywowani do działań. Jesteśmy szkołą popularną i cieszącą się dobrą reputacją w okolicy za nasze standardy i  wysoką jakość edukacji, którą zapewniamy uczniom. Mamy wiele dzieci zapisanych do szkoły  i niektórzy z nich oczekują na miejsce na liście rezerwowej.
Jednym z ostatnich sukcesów było wprowadzenie nowego programu nauczania, który spełnia oczekiwania i wzbudza  zadowolenie wśród pracowników i uczniów .Szkoła kładzie nacisk na rozwój twórczy i sztuki sceniczne, co  jest widoczne w całym programie nauczania. W uznaniu tych działań szkoła otrzymała nagrodę  Arts Mark Silver w 2010 roku.
Nasi uczniowie są dumni z osiąganych sukcesów. Otrzymaliśmy  następujące nagrody:
Healthy Schools Award  ( Zdrowa Szkoła)
International School Award ( Międzynarodowa Szkoła)
Basic Skills Quality Mark ( Marka Jakości Podstawowych Umiejętności)
IMPETUS Award
Activemark and Eco Schools Silver Award. ( Eco Aktywna Szkoła)
Obecnie ubiegamy się o nagrodę w kategorii lidera dobrego zachowania.

Autor: | Data publikacji: Lipiec 31, 2013

Opis projektu COMENIUS 2012 – 2014

Już po raz trzeci szkoła nasza uczestniczy w projekcie międzynarodowym Comenius LLP. Tym razem jest to projekt o tematyce ekologicznej pt. Ocalmy błękit nieba.

EAC_Logo
Podstawowym celem naszego projektu jest zaangażowanie uczniów w problemy ochrony jakości powietrza i wskazanie różnych zastosowań osiągnięć nauk ścisłych i przyrodniczych w życiu codziennym, przy czym nacisk położony zostanie na rozwój umiejętności, a nie na treści teoretyczne.
Mottem naszego projektu są słowa Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” Dlatego nasze działania uwzględnią aktywizujące metody nauczania, dzięki którym uczeń zrozumie zastosowanie i przydatność nauki w życiu codziennym.
Głównymi obszarami aktywności uczniów będą obserwacje, doświadczanie, eksperymentowanie, konstruowanie, dokumentowanie, prezentowanie, stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi, rozwiązywanie zadań matematycznych wycieczki edukacyjne.
Rolą nauczyciela będzie dostarczenie uczniom rzetelnej wiedzy ekologicznej w aspekcie poznawczym w odniesieniu do powietrza oraz zagrożeń cywilizacyjnych, a także możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom.
Projekt da również nauczycielom niezbędne wsparcie i możliwości doskonalenia zawodowego poprzez współpracę i wymianę najlepszych praktyk pomiędzy uczestnikami projektu .
Zamierzenia projektu będą realizowane w czterech modułach :
– Czym jest powietrze?
– Obserwacje meteorologiczne.
– Poznanie źródeł i skutków zanieczyszczeń powietrza.
–„ Zielone płuca” mojej miejscowości.
Naszym działaniom towarzyszyć będzie wędrująca maskotka projektu wraz z księgą podróżnika i mapą ekologiczną.
Końcowym produktem będzie wspólne utworzenie internetowej platformy edukacyjnej dla ucznia i nauczyciela, jako uzupełnienie tradycyjnego procesu nauczania. System ten stworzony będzie tak, aby proces nauczania był skuteczny i przyjemny zarówno dla ucznia jak i nauczyciela.
Przy wyborze tematyki projektu kierowaliśmy się wynikami badań, które zostały przedstawione w dwóch raportach Eurydice (Sieci Infromacji Edukacji w Europie, istniejący od 1980), które obejmują informacje z 31 krajów (wszystkich państwa członkowskie UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Turcji).
Autorzy raportu zwracają uwagę, jak ważne dla rozbudzenia zainteresowań, które zdecydują w przyszłości o wyborze studiów i pracy, jest angażowanie uczniów w problemy ochrony środowiska oraz wykazanie różnych zastosowań osiągnięć nauk ścisłych i przyrodniczych w życiu codziennym. Raport stwierdza również, że wyzwaniem jest zapewnienie nauczycielom niezbędnego wsparcia i możliwości doskonalenia zawodowego nauczycielom . Szczególnie pozytywnym zjawiskiem jest rozwój  współpracy nauczycieli i wymiany najlepszych praktyk poprzez platformy internetowe, serwisy społecznościowe i inne możliwości on-line. (źródło: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php).
Biorąc pod uwagę treść tych raportów uważamy, że realizacja naszego projektu przyczyni się do :
– wymiany najlepszych praktyk umożliwiających  przeniesienie nacisku z nauczania (teaching) na uczenie się (learning),
– zwiększenia zainteresowania naukami o kluczowym znaczeniu dla gospodarki,
– wzbogacenia wiedzy i rozwoju umiejętności uczniów w zakresie  matematyki, przyrody i techniki oraz świadomości i ekspresji kulturalnej,
– podwyższenia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji porozumiewania się w językach obcych –  zarówno w obszarze techniki, jak też i komunikacyjnym,
– kształtowania postaw, umiejętności kreatywnej pracy w grupie,
– doskonalenia działań kreatywnych uczniów w zakresie projektowania i prezentacji projektów,
– powstania platformy edukacyjnej  wspomagającej proces kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych ,
– promowania szkoły w środowisku.

Koordynator Dorota Matuśkiewicz

Autor: | Data publikacji: Lipiec 30, 2013

Dyrekcja Zespołu Szkół numer 8

mgr Ewa Baranowska – dyrektor

mgr Dorota Matuśkiewicz – wicedyrektor

mgr Elżbieta Nowak – wicedyrektor

Autor: | Data publikacji: Lipiec 30, 2013

Sekretariat Zespołu Szkół nr 8

Sekretariat Szkoły czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek  7.30 – 17.00

wtorek  7.30 – 15.00

środa  7.30 – 15.00

czwartek  7.30 – 17.00

piątek  7.30 – 14.00 

Czytaj dalej …

Autor: | Data publikacji: Lipiec 30, 2013

Świetlica Świetliki

Świetlica jest czynna od 6:30 do 17:00.

Kierownik świetlicy mgr Anna Czyż

Telefon do świetlicy: 061 866-36-21 wew.18

Świetlikowo to internetowa kronika naszej świetlicy. “Naszej” tz. świetlicy działającej w Szkole Podstawowej nr 69 w Poznaniu! znajdziesz ją na stronie: 
http://swietlikowo.bloog.pl/

Świetlica obejmuje swoją opieką przede wszystkim uczniów z klas I – III. Uczęszczają do niej także dzieci z klas IV – V, ale jest ich stosunkowo niewiele. Świetlica realizuje swoje zadania według planu pracy, który został opracowany w oparciu o plan pracy szkoły.

Główne zadanie pracy świetlicy to zapewnienie dzieciom właściwej opieki, pomoc uczniom słabym w nauce, rozwijanie zdolności sprawnościowych, plastycznych i manualnych.

Wychowawczynie uczulają dzieci na ład i porządek najbliższego otoczenia, kulturę spożywania posiłków oraz na życzliwy stosunek do siebie.

Każdego dnia przeprowadza się różne gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym, a w czasie niepogody w świetlicy. Zajęcia te mają na celu poprawienie kondycji i sprawności dzieci, są też czynnikiem relaksującym przed lekcjami i po nich. W czasie roku szkolnego przeprowadzane są konkursy, które wśród dzieci cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na dużą różnorodność tematyczną.

Aktywność artystyczna dzieci (plastyczna, malarska, manualna) jest wykorzystywana przy tworzeniu gazetek ściennych oraz okolicznościowego wystroju świetlicy – z okazji świąt i okazjonalnych uroczystości.

Szczególną opieką otacza się dzieci, które mają poważne problemy w nauce. Nauczyciele pracujący w świetlicy systematycznie pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji.

Przez cały rok szkolny wychowawcy oceniają zachowanie dzieci. Te, które zachowują się wzorowo, chętnie wykonują różne prace na koniec roku są nagradzane.

 

Autor: | Data publikacji: Lipiec 30, 2013

Stołówka szkolna

czynna od poniedziałku do piątku od 11:35 do 14:00

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 607 563 913
MAŁA GASTRONOMIA S.C.

Autor: | Data publikacji: Lipiec 30, 2013

Centrum multimedialne

Centrum multimedialne

Centrum multimedialne jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Czytaj dalej …

Autor: | Data publikacji: Lipiec 30, 2013

Pielęgniarka szkolna

Pielęgniarski Ośrodek medycyny Szkolnej

Godziny przyjęć pielęgniarki szkolnej
Poniedziałek      11.00 – 14.30
Wtorek      8.00 – 14.00
Środa      10.15 – 14.30
Czwartek       8.00 – 14.00
Piątek      11.00 – 14.00

Autor: | Data publikacji: Lipiec 30, 2013

Pedagog szkolny

W Szkole Podstawowej nr 69 znajdziesz fachową pomoc pedagoga. Funkcję pedagoga pełni p. Monika Lecińska. Czytaj dalej …