Program wychowawczy

Autor: | Data publikacji: 9 września, 2013

Misją Szkoły Podstawowej Nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu w obszarze pracy wychowawczej jest wszechstronny rozwój uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, sportowym i duchowym w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym.

Szkoła Podstawowa Nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu to szkoła, która:
• Umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w obecnej rzeczywistości, w obecnym świecie.
• Pozytywnie motywuje uczniów do wszechstronnego rozwoju.
• Uczy efektywnego współdziałania w zespole.
• Uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
• Rozwija poczucie odpowiedzialności za postępowanie, zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.
• Uczy zasad demokratycznych i stwarzają warunki do samorządności uczniów.
• Dąży do budowania postaw otwartości na innych ludzi, ich potrzeb, odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych.
• Wychowuje w duchu szacunku do przyrody i poczucia współodpowiedzialności za środowisko naturalne.
• Wychowuje w duchu patriotyzmu, pielęgnacji języka polskiego i tożsamości narodowej.
• Przygotowuje uczniów do życia społecznego w zjednoczonej Europie.

Podstawową zasadą na której oparto system wychowawczy naszej szkoły jest traktowanie uczniów jako niepowtarzalnej osoby, a równocześnie jako grupy społecznej organizującej określone życie społeczne. Nauczyciele i uczniowie powinni stanowić wspólnotę, która będzie kształtować postawę dialogu i przyczyniać się do tworzenia klimatu zaufania.

Będziemy to realizować poprzez następujące zadania:
1. Przestrzeganie ustalonych zasad postępowania zgodnie ze Statutem Szkoły i przyjętymi regulaminami.
2. Krzewienie postawy pomocy koleżeńskiej.
3. Kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się.
4. Wykonywanie zadań na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Organizowanie wspólnych imprez, obozów i zgrupowań sportowych i wycieczek.
5. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych.
6. Działalność samorządu.
7. Wskazywanie, na co zdobyta wiedza może się przydać w życiu codziennym.
8. Realizacja programów profilaktycznych i klasowych programów wychowawczych.
9. Inspirowanie do odpowiedzialnego poszukiwania ważnych wartości oraz dążenie do osiągnięcia postawionych celów.
10. Kształtowanie nawyku zdrowego i sportowego stylu życia.
11. Świadomość, iż aktywność ruchowa sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu.
12. Kształtowanie samooceny własnych umiejętności i wad i związanych z tym triumfu i niepowodzeń na tle rywalizacji sportowej.
13. Zapoznawanie z różnymi formami uczestnictwa w życiu sportowym (m.i.n. dla uczniów, którzy zakończyli aktywne treningi ) poprzez udział w innych formach rywalizacji sportowej, imprezach sportowych, rekreacyjnych, umiejętność kulturalnego dopingowania.
14. Kształtowanie nawyku poszanowania wspólnej własności i sprzętu sportowego.

Realizacja zadań obejmuje 6-letni okres działalności wychowawczej szkoły zgodnie z jej misją.

Integralność wychowania klas I -VI

Wychowanie ucznia w szkole przez nauczycieli powinno uwzględniać wszystkie sfery jego osobowości i traktować go podmiotowo. Należy jednak pamiętać, że to rodzice przede wszystkim wychowują swoje dzieci, szkoła im jedynie w tym pomaga, nie ingerując w ich przekonania.

I Obszar działań wychowawczych: Dobre wychowanie.

Cele ogólne:
1) kształcenie kultury osobistej ucznia,
2) spędzanie wolnego czasu,
3) spełnianie obowiązku szkolnego,

Cele te realizować należy na wszystkich lekcjach, a zwłaszcza godzinach wychowawczych, podczas uroczystości okolicznościowych, oraz w indywidualnych kontaktach z uczniem i rodziną.

Spodziewane efekty:
• Umiejętność wypowiadania się i obserwacji.
• Znajomość zwyczajów panujących w szkole.
• Przestrzeganie zasad i norm społecznych.
• Używanie zwrotów grzecznościowych.
• Umiejętność kierowania się honorem i godnością
• Wrażliwość na krzywdę innych.
• Umiejętność komunikacji z ludźmi.
• Rozwijanie poczucia obowiązku.
• Umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach.
• Umiejętność zdrowej rywalizacji i aktywnego wypoczynku oraz pożytecznego spędzania wolnego czasu.

II Obszar działań wychowawczych: Wychowanie patriotyczne.

Cele ogólne:
1) edukacja regionalna i europejska,
2) krzewienie tradycji w szkole,
3) patriotyzm lokalny i narodowy,

Spodziewane efekty:
• Poznanie historii i specyfiki swojego miasta, regionu, narodu.
• Postawa szacunku dla dobra wspólnego.
• Poznanie dziedzictwa kultury narodowej w perspektywie kultury europejskiej.
• Rozwój tożsamości europejskiej.
• Postawa szacunku do symboli narodowych i religijnych.
• Udział w obchodach świąt lokalnych i narodowych.
• Znajomość sylwetki patrona szkoły.
• Nadawanie uroczystej rangi obchodom Święta Szkoły – Dnia Patrona – Jarogniewa Drwęskiego.

III Obszar działań wychowawczych: Wychowanie do życia w rodzinie.

Cele ogólne:
1) poznanie roli rodziny w życiu człowieka,
2) przygotowanie uczniów do dorosłego życia,
3) poznanie funkcji i organizacji życia rodzinnego,
4) wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego w tym koleżeństwa i przyjaźni,

Cele te realizowane są głównie na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, ale także lekcjach przyrody i godz. wychów. Należy je uwzględniać także we wszystkich innych sytuacjach szkolnych. Spodziewane efekty:
• Umiejętność prawidłowego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów, empatia.
• Dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi.
• Aktywny udział w życiu rodziny.
• Rozpoznawanie i rozumienie psychofizycznych przejawów dojrzewania.
• Akceptowanie i poszanowanie własnego ciała i ochrony własnej intymności.
• Postawa szacunku do wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie i spędzanie czasu wolnego.

IV Obszar działań wychowawczych: Wychowanie prozdrowotne.

Cele ogólne:
1) profilaktyka zdrowotna,
2) kształcenie sprawności fizycznej,
3) edukacja zdrowotna,
Cele te należy realizować na lekcjach w-f, zajęciach sportowych pozalekcyjnych, na lekcjach przyrody, godzinach wychowawczych, rajdach, wycieczkach. Spodziewane efekty:
• Poszanowanie zdrowia swojego i innych.
• Przestrzeganie zasad higieny zdrowia fizycznego i psychicznego.
• Znajomość zasad racjonalnego odżywania.
• Wyrobienie nawyku higieny pracy umysłowej, umiejętnego korzystania z massmediów i komputera.
• Umiejętność radzenia sobie z problemami okresu dojrzewania.
• Znajomość niekorzystnego działania używek.
• Dbanie o estetykę w domu, w szkole i miejscu publicznym.
• Bezpieczne i zdrowe organizowanie czasu wolnego sobie i innym.
V Obszar działań wychowawczych: Wychowanie poprzez sport.

Cele ogólne:
1) poznanie specyfiki szkoły mistrzostwa sportowego,
2) ukazanie pozytywnego działania sportu na rozwój psychofizyczny,
3) kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji w sporcie i w życiu,
4) wszechstronne przygotowanie sportowców podczas treningów do realizacji zadań związanych z uprawianą dyscypliną,

Spodziewane efekty:
• Nawyki zdrowego i sportowego stylu życia.
• Świadomość dobroczynnego działania aktywności sportowej na zdrowie i samopoczucie człowieka.
• Umiejętność poszanowania dobra wspólnego, sprzętu sportowego.
• Umiejętność pracy w grupie podczas treningów, obozów sportowych.
• Świadomość i akceptacja porażek w sporcie i umiejętność radzenia sobie z nimi.
• Godna reprezentacja szkoły na zawodach i olimpiadach sportowych.
Cele te należy realizować na lekcjach w-f, zajęciach sportowych pozalekcyjnych, na lekcjach przyrody, godzinach wychowawczych, rajdach, wycieczkach. Spodziewane efekty:
• Poszanowanie zdrowia swojego i innych.
• Przestrzeganie zasad higieny zdrowia fizycznego i psychicznego.
• Znajomość zasad racjonalnego odżywania.
• Wyrobienie nawyku higieny pracy umysłowej, umiejętnego korzystania z massmediów i komputera.
• Umiejętność radzenia sobie z problemami okresu dojrzewania.
• Znajomość niekorzystnego działania używek.
• Dbanie o estetykę w domu, w szkole i miejscu publicznym.
• Bezpieczne i zdrowe organizowanie czasu wolnego sobie i innym.

V Obszar działań wychowawczych: Wychowanie poprzez sport.

Cele ogólne:
1) poznanie specyfiki szkoły mistrzostwa sportowego,
2) ukazanie pozytywnego działania sportu na rozwój psychofizyczny,
3) kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji w sporcie i w życiu,
4) wszechstronne przygotowanie sportowców podczas treningów do realizacji zadań związanych z uprawianą dyscypliną,

Spodziewane efekty:
• Nawyki zdrowego i sportowego stylu życia.
• Świadomość dobroczynnego działania aktywności sportowej na zdrowie i samopoczucie człowieka.
• Umiejętność poszanowania dobra wspólnego, sprzętu sportowego.
• Umiejętność pracy w grupie podczas treningów, obozów sportowych.
• Świadomość i akceptacja porażek w sporcie i umiejętność radzenia sobie z nimi.
• Godna reprezentacja szkoły na zawodach i olimpiadach sportowych.

VI Obszar działań wychowawczych: Wychowanie bez przemocy.

Cele ogólne:
1) poznanie praw dziecka i człowieka,
2) ukazanie negatywnych skutków agresywnego zachowania,
3) poznanie alternatywnych sposobów zachowania i radzenia sobie ze złością,
3) zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami,

Spodziewane efekty:
• Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
• Postawa szacunku do drugiego człowieka i empatii.
• Świadomość negatywnych skutków agresji słownej i fizycznej.
• Świadomość praw dziecka i możliwości szukania pomocy w szkole.
• Przestrzeganie zasad wychowania przez przemocy.
• Radzenie sobie ze swoimi emocjami, znajomość uczuć.
VII Obszar działań wychowawczych: Wychowanie wolne od nałogów.

Cele ogólne:
1) uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych,
2) profilaktyka uzależnień,
3) poznanie sposobów omawiania i radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia,
4) poznanie negatywnych skutków stosowania używek,
Spodziewane efekty:
• Nabycie umiejętności właściwego reagowania , odmawiania, zachowania asertywne.
• Odpowiedzialność za siebie i grupę.
• Nabycie nawyku dbania o własne zdrowie.
• Świadomość negatywnego działania używek w okresie dojrzewania.
• Świadomość walki z nałogami i szukania pomocy w sytuacji zagrożenia.

Cele ogólne realizowane są przez wszystkich nauczycieli w formie zadań dostosowanych do poziomu i wieku edukacyjnego uczniów. Realizację zadań wychowawczych szkoły opieramy głównie na metodach warsztatowych, zajęciach grupowych, metodach aktywizujących, grach i zabawach dydaktycznych integrujących, relaksacyjnych, ponieważ przynoszą one korzyści klasie jako grupie, poszczególnym uczniom i wychowawcy. Skłaniają one do aktywności wszystkich uczniów, pogłębiając spójność klasy.

Program realizujemy we współpracy z rodzicami w oparciu o następujące zasady:

Zasady współpracy z Rodzicami.
1. Uczestnictwo rodziców w życiu szkoły i klasy m.in. poprzez udział w zebraniach i konsultacjach oraz ważnych uroczystościach szkolnych.
2. Pomoc rodziców w organizowaniu wycieczek, imprez szkolnych i zawodów sportowych.
3. Pomoc Rodziców w dekorowaniu sal i w miarę możliwości w remontach szkolnych.
4. Wzajemne zapraszanie przedstawicieli Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej na których omawiane są istotne sprawy szkoły.
5. Zapraszanie rodziców na indywidualne rozmowy w sprawach
wychowawczych i dydaktycznych.
6. Pomoc rodzicom w trudnych sytuacjach wychowawczych a w miarę możliwości także życiowych.
7. Współdziałanie przy rozwiązywaniu konfliktów i spraw trudnych. .

W naszej szkole obowiązuje wszystkich uczniów KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTWOWEJ NR 69 w Poznaniu  (załącznik do Programu Wychowawczego)

Nauczyciele realizują program wychowawczy stosując motywacyjne sposoby oddziaływań wychowawczych na uczniów:

 

KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z  ŁAMANIA KODEKSU UCZNIA:

 

 1. Upomnienie ustne wychowawcy wobec uczniów całej klasy.
 2. Pisemna uwaga do dzienniczka.
 3. Rozmowa dyscyplinująca ucznia przeprowadzona przez wychowawcę.
 4. Rozmowa dyscyplinująca ucznia przeprowadzona przez wychowawcę w obecności ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów.
 5. Rozmowa dyscyplinująca ucznia przeprowadzona przez wychowawcę i pedagoga szkolnego w obecności ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów.
 6. Pisemna nagana przesłana  rodzicom przez wychowawcę.
 7. Wykluczenie z imprez klasowych i szkolnych typu rozrywkowego (wyjście do kina, wycieczka klasowa).
 8. Pisemna nagana dyrektora szkoły.
 9. Przeniesienie ucznia do równoległej klasy.
 10. Zawieszenie prawa do reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 11. Obniżona ocena z zachowania, powiadomienie o popełnionych czynach odpowiednich organów np.

POCHWAŁY, WYRÓŻNIENIA, NAGRODY:

 

 1. Ustna pochwała wychowawcy/nauczyciela wobec klasy i rodziców.
 2. Pisemna pochwała wychowawcy/nauczyciela do dzienniczka.
 3. Dyplom za osiągnięcia w konkursach, zawodach.
 4. Pochwała dyrektora wobec społeczności uczniowskiej, z powiadomieniem rodziców.
 5. List gratulacyjny od dyrektora, z powiadomieniem rodziców.
 6. Dyplom, nagroda rzeczowa za wzorowe zachowanie i wysokie osiągnięcia edukacyjne.
 7. Dyplom z podziękowaniem za aktywną pracę społeczną w szkole (SU, chór, kółka zainteresowań).
 8. Wypisanie nazwisk nagrodzonych uczniów i wyeksponowanie ich na ogólnodostępnej tablicy w szkole.
 9. Wysoka ocena z zachowania.

 

Ideałem naszego absolwenta jest człowiek:

1. Samodzielny – orientujący się w otaczającym go świecie i łaknący dalszej wiedzy.
2. Otwarty – dobrze współpracujący w grupie i umiejętnie komunikujący się z otoczeniem.
3. Odpowiedzialny – potrafiący przyznać się do błędów i gotowy do ponoszenia odpowiedzialność za swoje postępowanie i decyzje, potrafiący bronić własnego zdania, własnych przekonań, w swym działaniu zwracający uwagę na bezpieczeństwo, dbający o własne zdrowie, rozróżniający dobre i złe postępowanie.
4. Tolerancyjny – szanujący poglądy i zdanie innych, nie mający uprzedzeń rasowych i religijnych.
5. Przygotowany do uczestnictwa w kulturze fizycznej – umiejący wygrywać, ale także przegrywać.

W naszej szkole obowiązuje wypracowany podczas wizyty w Grecji w maju 2010 roku w ramach projektu partnerskiego szkół Comenius LLP WSPÓLNY MODEL SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w następujących III obszarach:

 

OBSZAR I: PRZESTRZEGANIE PRAW UCZNIA W SZKOLE

a)      Przekazywanie wiedzy na temat praw człowieka, praw dziecka, praw ucznia

b)      Powołanie Rzecznika Praw Ucznia

c)      Uchwalenie Konstytucji Samorządu Uczniowskiego

d)      Powstanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

 

OBSZAR II: WYRAŻANIE ORAZ REPREZENTOWANIE INTERSÓW UCZNIÓW

a)      Zbieranie informacji na temat problemów, z jakimi spotykają się uczniowie oraz projektowanie ich rozwiązań (ankiety, wywiad, skrzynka kontaktowa SU)

b)      Konsultowanie istotnych decyzji szkoły, opracowanych przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną

c)    Cykliczne spotkania reprezentacji Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem Szkoły

 

OBSZAR III: REALIZACJA ODDOLNYCH PROPOZYCJI UCZNIÓW

Wybranie kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku – ze szczególnym uwzględnieniem propozycji uczniowskich

 

ZŁOTE ZASADY UCZNIÓW:

 • Bądź zawsze koleżeński w stosunku do kolegów.
 • Dobra praca w szkole ułatwia życie.
 • Wiedza wprowadzi cię w świat i zawsze pozostanie w twojej pamięci.
 • Bądź miły i grzeczny – będziesz miał/a mniej problemów.
 • Trzy drogi do lepszego życia to: przyjaźń, zrozumienie i empatia.
 • Każdy zasługuje na szacunek.
 • Miejsce po sobie pozostawiaj czyste i uporządkowane.
 • Ucz, baw się i bądź koleżeński.
 • Pomagaj młodszym kolegom.

Program wychowawczy powstał w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 lutego 1999 r w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego DZ.U.Nr 14 z 1999 r.poz.129 dla sześcioletniej szkoły podstawowej

Program wychowawczy szkoły – wrzesień 2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.