Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Autor: | Data publikacji: 14 września, 2013

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 8 Szkoły Podstawowej nr 69 w Poznaniu

I. Wstęp

1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 69 w Poznaniu działa w oparciu o art.55 „Ustawy o systemie oświaty” z dnia 7 września 1991r.

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

II. Organizacja Samorządu Uczniowskiego

1. Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski.

2. Samorząd Uczniowski realizuje zadania, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

3. Władzami Samorządu uczniowskiego są:

a) Rada Przedstawicieli Klasowych,

b) Zarząd,

c) Prezydium SU (w skład prezydium wchodzą: przewodniczący SU i ich zastępcy)

4. Tryb i zasady powoływania Rady Przedstawicieli Klasowych oraz Zarządu stanowi ordynacja wyborcza.

5. Kadencja władz samorządowych trwa jeden rok.

6. Zebrania Rady odbywają się raz w miesiącu. Zarząd zbiera się jeden raz w miesiącu lub częściej, jeśli zaistnieje taka konieczność.

7. Rada i Zarząd jest zobowiązany prowadzić protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń (ważne sprawy, data)

8. SU bierze udział w akcjach charytatywnych, pozyskuje fundusze z różnych akcji np.:funusze za puste tusze, góra grosza itp.

9. Zarząd jest zobowiązany określić sposób wydatkowania pozyskanych funduszy .

III. Podstawowe cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

1. Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.

2. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

3. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania

obowiązków szkolnych.

4. Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych itp.

5. Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracy na rzecz środowiska.

6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

7. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami.

8. Dbanie o dobre imię szkoły.

9. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

10. Opiniuje Program Wychowawczy Szkoły.

IV. Kompetencje Rady Przedstawicieli Klasowych

Rada ma prawo:

1. Przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności tych, które dotyczą podstawowych praw i obowiązków uczniów,

2. Do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

3. Do organizowania (w porozumieniu z dyrektorem) życia szkolnego (właściwe proporcje między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań).

4. Do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, prowadzenia kroniki szkolnej

5. Zgłaszać uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole,

 

V. Tryb i zasady powoływania Zarządu Samorządu Uczniowskiego

1. Tryb i zasady powoływania Zarządu stanowi Ordynacja Wyborcza.

2. Wybory muszą być:

a) demokratyczne,

b) bezpośrednie,

c) równe,

d) tajne,

e) powszechne.

3. Wybory poprzedza się kampanią wyborczą. Kampania jest przeprowadzana na lekcjach wychowawczych, poprzez gazetki szkolne, plakaty bądź inne formy.

4. Zarząd wybierany jest w miesiącu czerwcu.

5. Kadencja władz samorządowych trwa jeden rok.

VI. Ordynacja wyborcza

1. W wyborach uczestniczą wszyscy uczniowie klas III– V.

2. Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą kandydować jedynie uczniowie klas

obecnych trzecich do piątych.

3. Każda klasa zgłasza opiekunom SU swoich kandydatów. Wybrani kandydaci

powinni oddać plakaty (w ciągu dwóch tygodni) z następującymi danymi: imieniem

i nazwiskiem, klasą, krótką informacją o sobie oraz programem swojej działalności

w Samorządzie Uczniowskim (ciekawe pomysły na przyszły rok szkolny). Plakaty wyborcze

zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń.

4. Kampania wyborcza trwa trzy tygodnie i najczęściej rozpoczyna się w czwartym tygodniu maja.

5. Uczniowie klas wrzucają do urny wyborczej kartkę, na której zakreślają 1 kandydata do SU.

6. Zarząd stanowi 9 uczniów.

7. W głosowaniu mają prawo brać udział opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

8. Komisja skrutacyjna oblicza głosy. W skład komisji skrutacyjnej wchodzą

opiekunowie SU, oraz czterech członków SU.

9. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone na tablicy SU w ciągu trzech dni po wyborach.

10. Uczniowie, którzy uzyskali największą ilość głosów wchodzą w skład Zarządu i wybierają z pośród siebie przewodniczącego, z-pców przewodniczącego skarbników, kronikarzy, tekściarzy.

11. Radę przedstawicieli klasowych tworzą przewodniczący klas III – VI i ich zastępcy.

13. Uczniowie klas I i II nie wchodzą w skład rady Samorządu Uczniowskiego.

14. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego są doradcami służącymi swoją pomocą

i doświadczeniem w pracy Samorządu, mają prawo uczestniczenia we wszystkich

przejawach Samorząd

Regulamin Samorządu Uczniowskiego z poprawkami zatwierdzono na walnym zebraniu SU dnia 13.03.2014r.

* Przedstawiciele klas – w skład przedstawicieli klas wchodzą kandydaci, przewodniczący klasy i jego zastępca.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.