Regulamin funkcjonowania klas mistrzostwa sportowego i klas sportowych

regulamin SMS >>

 

 

 Regulamin funkcjonowania

klas mistrzostwa sportowego i klas sportowych

obowiązujący w Zespole Szkół  Nr 8 w Poznaniu.

 

opracowany na podstawie i w zgodności z :

 • ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku, o kulturze fizycznej , ( Dz.U. Nr 25 poz 113 z 2001/81/889, 102/1115, 2002/4/31, 25/253, 74/676, 93/820, 207/1752)
 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. (Dz.U. nr 26 poz 232) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 / 126 / 1078) w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. (Dz.U. 2002/191/1603) w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski.
 • ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2014 poz 7 rozdz. 2a, art. 20h.)

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Organie prowadzącymnależy przez to rozumieć Miasto Poznań

Szkolenależy przez to rozumieć Zespół Szkół Nr 8 w Poznaniu

Trenerzenależy przez to rozumieć trenera prowadzącego daną dyscyplinę

Klasienależy przez to rozumieć klasę mistrzostwa sportowego lub klasę sportową

Uczniunależy przez to rozumieć ucznia klasy mistrzostwa sportowego lub klasy sportowej

Klubienależy przez to rozumieć kluby: AZS-AWF Poznań, UKS Tramp Poznań

Spis treści:                    strona

I   Postanowienia ogólne.

II  Zasady naboru.

III Funkcjonowanie klas sportowych i mistrzostwa sportowego.

IV Prawa i obowiązki.

V   Nagrody i kary.               VI Postanowienia końcowe.

 

I Postanowienia ogólne

§1

Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły objęci poszerzonym szkoleniem sportowym w ramach klas.

§2

Klasy tworzy się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Poznań, Szkołą oraz Klubem.

§3

(Anulowano)

§4

Uczniowie klas realizują program nauczania zgodny z wymaganiami programowymi zalecanymi przez MEN, natomiast mają rozszerzoną liczbę godzin z dyscypliny sportowej.

§5

Liczba godziny zajęć sportowych ustala jest corocznie, podczas opracowania projektu organizacyjnego szkoły – po konsultacji z organem prowadzącym.

§6

Liczba uczniów w klasie ustalana jest corocznie w porozumieniu z organem prowadzącym.

§7

Nadzór i odpowiedzialność za właściwą realizacją programu szkolenia sprawują :

 • wicedyrektor
 • trener prowadzący

§8

Szkolenie obejmuje etap ukierunkowany, zgodny z wymogami dyscypliny sportowej

II Zasady naboru.

§9

Nabór odbywa się etapowo w okresach ogłoszonych przez Dyrektora szkoły na stronach internetowych.

 • nabór wstępny oceniający sprawność fizyczną kandydatów,
 • nabór właściwy ogłaszany przez organ prowadzący,
 • naboru uzupełniającego – w każdym momencie cyklu kształcenia, na wniosek Klubu i za zgodą Dyrekcji Szkoły

§10

Podczas naboru do klas mistrzowskich zespół trenerów powołany przez Dyrektora szkoły dokonuje obserwacji sprawności fizycznej kandydatów. Klasyfikacji dokonuje się na podstawie ilości punktów zgromadzonych przez kandydatów w czasie obserwacji.

§11

(Anulowano

iii Funkcjonowanie klas sportowych i mistrzostwa sportowego

§12

Klasy tworzą uczniowie zakwalifikowani zgodnie z zasadami naboru.

§13

Zakwalifikowani uczniowie muszą posiadać ważne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny sportu. Za kontrolę posiadania aktualnych badań lekarskich odpowiada wyznaczony trener.

§14

Zakwalifikowani uczniowie corocznie składają w sekretariacie szkoły kartę sportowca (załącznik 3)

§15

W razie nie dostarczenia przez rodziców ważnych badań lekarskich, przez dłużej niż jeden miesiąc, Dyrektor na wniosek trenera może przenieść ucznia do klasy niesportowej.

§16

Uczniowie pracują zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych wynikających ze szkolnego planu nauczania, w którym ujęte są także godziny treningu przewidziane dla danej klasy oraz biorą udział w :

 1. zawodach i pokazach sportowych;
 2. letnich i zimowych obozach sportowych lub zajęciach sportowych na terenie szkoły podczas ferii

§17

Obozy szkoleniowe, zawody, pokazy mogą być organizowane przez Kluby w porozumieniu ze szkołą. W takim przypadku odpowiedzialność za ich organizację oraz finansowanie ponosi Klub.

§18

Uczniowie klas starszych  (IV-VI SP i I-III Gim) mogą trenować w systemie poza lekcyjnym

z wykorzystaniem klubowych obiektów sportowych

§19

Uczniowie klas IV-VI akrobatyki sportowej pracują zgodnie z innowacją pedagogiczną zatwierdzoną przez Wielopolskie Kuratorium Oświaty.

§20

Uczniowie podlegają ciągłej ocenie postępu umiejętności sportowych pożądanych w danej dyscyplinie sportowej. Ostateczne badanie i ocenę umiejętności pod kątem dalszego szkolenia dokonuje się:

 1. po III klasie szkoły podstawowej (akrobatyka sportowa)
 2. corocznie pod koniec roku szkolnego (judo i inne dyscypliny sportowe)

21

Oprócz oceny umiejętności sportowych brane są pod uwagę:

 1. obecność na treningach i zawodach,
 2. zaangażowanie w treningi,
 3. właściwy stosunek do obowiązków zawodnika,
 4. oceny uzyskiwane w procesie edukacyjnym wynikającym z realizacji podstawy programowej w szkole.

22

Uczniowie, którzy nie uzyskali pożądanego postępu umiejętności sportowych i nie spełniają kryteriów opisanych w § 20 zostają przeniesieni przez Dyrektora szkoły do równoległej klasy niesportowej.

23

Na pisemne i uzasadnione oświadczenie (załącznik 1) rodzica lub prawnego opiekuna uczeń może zrezygnować z dalszego szkolenia sportowego. Rezygnacja dopuszczalna jest po zakończeniu roku szkolnego, a oświadczenie w tej sprawie rodzic /prawny opiekun składa w sekretariacie szkoły do dnia 31 sierpnia.

24

Rodzic /prawny opiekun ucznia, który uległ kontuzji składa podanie (załącznik 2) o czasowe zwolnienie z zajęć.

25

Opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony przez Dyrektora wychowawca, a zajęcia sportowe

realizowane są przez wykwalifikowanych trenerów lub instruktorów.

26

Z uwagi na konieczność uczestnictwa w różnorodnych typach zawodów sportowych, uczniowie klas powinni być aktywnymi członkami Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tramp”, działającego przy SP 69 SMS lub za zgodą Dyrekcji szkoły, mogą być aktywnymi członkami innych klubów sportowych.

 1. Prawa i obowiązki

27

Uczeń ma prawa i obowiązki wynikające ze statutu Szkoły.

 • 28

Uczeń klasy sportowej i mistrzostwa sportowego ponadto:

 1. Ma prawo korzystać z pomocy wychowawców, nauczycieli i opiekunów grup sportowych w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu, a w szczególności do pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce
 2. Po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału nauczanego w czasie jego nieobecności.
 3. Ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły,
 4. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w dokumentacji szkolnej jako nieobecność, ale odnotowywana jest jako „zawody”,

29

Rodzice powinni :

 1. udzielić pisemnej zgody na uczestniczenie dziecka w zajęciach sportowych;
 2. być w stałym kontakcie z kadrą trenerską ( zebrania szkolne i wewnętrzne grupy szkoleniowej)
 3. systematycznie kontaktować się z wychowawcą klasy;
 4. włączyć się organizacyjnie w realizację obozów, zawodów i pokazów sportowych
 5. dopilnować aktualizacji badań lekarskich zgodnie z przepisami dla danej dyscypliny

30

Uczniowie powinni :

 1. przestrzegać wszystkie wewnętrzne regulaminy szkolne,
 2. być reprezentantami szkoły lub klubu w zawodach sportowych w Polsce oraz podczas

wyjazdów zagranicznych,

 1. dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki), sprzęt sportowy,

przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego,

 1. wykonywać polecenia trenera w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji

zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących,

 1. przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką trenera i podporządkować się

regulaminowi tych obiektów,

 1. przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć i wyjazdów sportowych oraz

stosować się do regulaminów obozów i wycieczek,

 1. uczniowie, znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, na wniosek rodziców

mogą ubiegać się o pomoc szkoły lub innych instytucji.

V Nagrody i kary

§31

Za wzorową postawę sportową uczeń może:

 1. na wniosek trenera uzyskać wysoką ocenę z zachowania na świadectwie szkolnym
 2. pisemną pochwałę lub inne wyróżnienie przyznane przez Dyrektora szkoły
 3. otrzymać nagrodę rzeczową w uzgodnieniu z Radą Rodziców

§32

Za nieprzestrzeganie zasad obowiązujących w szkole, w szczególności zasad ustalonych przez trenera, uczeń może być ukarany:

 1. odsunięciem od zawodów sportowych
 2. czasowym zawieszeniem uczestnictwa w treningu

O zastosowaniu kar decyduje osobiście Dyrektor po konsultacji z trenerem oraz wychowawcą. Decyzję przekazuje się na piśmie rodzicom ucznia z tygodniowym wyprzedzeniem.

§33

Uczeń notorycznie łamiący postanowienia regulaminu poprzez uchylanie się od treningu i prezentowanie na treningu zachowania zagrażającego innym uczniom zostaje przeniesiony do klasy niesportowej. Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje Dyrektor na wniosek trenera i wychowawcy oraz za akceptacją Rady Pedagogicznej.  O fakcie przeniesienia ucznia rodzice zostają powiadomieni na miesiąc przed terminem.

VI Postanowienia końcowe

§34

Podstawowa działalność klas sportowych i mistrzostwa sportowego finansowana jest przez Miasto Poznań w ramach subwencji oświatowej oraz przez kluby sportowe, Wielkopolskie Związki Sportowe  oraz firmy patronackie.

§35

Każdy rodzic oraz uczeń tych klasy winien zapoznać się ze Statutem szkoły i powyższym regulaminem potwierdzając swoim podpisem jego akceptację. Brak podpisu rodziców będzie jednoznaczne z rezygnacją z klasy.

 

§36

Organem odwoławczym i decyzyjnym w sprawach sportowych jest Dyrektor szkoły

Załącznik 1

……………………………………………………………..                                                                                                     ……………………………………………………..

                   Imię i nazwisko                                                                                                                                                                 data

 

Do

Dyrektora Zespołu Szkół nr 8

W Poznaniu

 

Oświadczenie

 

Oświadczam w imieniu mojego dziecka, że z dniem ………………………………………………………………………….roku syn/córka……………………………………………………………………………………………………………, uczennica/uczeń klasy ……………………

rezygnuje z programu szkolenia  klasy mistrzostwa sportowego/klasy sportowej  Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu.

 

Zakończenie szkolenia spowodowane jest:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Jednocześnie informuję, że zapoznałem się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas

i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, (§ 10. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych) .

W związku z tym proszę o wyrażenie zgody na kontynuowanie nauki w tej klasie do zakończenia drugiego etapu edukacji.

 

 

 

Podpis:

 

 

DECYZJA z dnia …………………………………………..

 

    Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody na kontynuowanie nauki w tej klasie do zakończenia drugiego etapu edukacji.

 

 

Podpis:

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2

Poznań,…………… 20….r.

Dyrektor

Zespołu Szkół nr 8

w Poznaniu

 

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJEĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO / AKROBATYKI / JUDO*

 

Proszę o zwolnienie mojego dziecka …………………………………ur. …………….ucznia / uczennicy klasy …….. , z zajęć sportowych  w okresie: ……………………………..W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie z dnia ……………………r.

 

W związku ze zwolnieniem zajęć sportowych zwracam się z prośbą o zwolnienie dziecka z obowiązku obecności na w/w zajęciach w dniach …………………………………..  

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo dziecka w tym czasie poza terenem szkoły *

lub

Podczas trwania planowych zajęć z w/w przedmiotu dziecko  jest zobowiązane przebywać pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia, wraz z całą klasą (grupą) bez obowiązku wykonywania ćwiczeń i poddawania się ocenie z osiągnięć. *

 

*  niewłaściwe skreślić

 

(czytelny podpis rodzica)

 

Poznań, dnia ……………….. 20…….r.

 

 

Decyzja nr …. /20…..

w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego/akrobatyki/judo.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. nr 199, poz. 2046), na wniosek Państwa ………………………. wraz z opinią lekarza z dnia ………………………….. o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach sportowych

zwalniam

 

…………………………………  ucznia klasy …… Szkoły Podstawowej nr 69 w Poznaniu z zajęć  sportowych

w okresie ……………………………………..

 

Podczas trwania planowych zajęć z w/w przedmiotu uczeń jest zobowiązany przebywać pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia, wraz z całą klasą (grupą) bez obowiązku wykonywania ćwiczeń i poddawania się ocenie z osiągnięć, chyba że rodzic we wniosku określi inną formę opieki nad uczniem (np.: zwolnienie do domu na odpowiedzialność rodzica, zwolnienie do świetlicy itp.)

 

Uzasadnienie

 

Podstawą zwolnienia był wniosek rodziców, Państwa ………………………………………. oraz opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach sportowych.

 

 

 

 

Otrzymują:

 • Państwo…  
 • Nauczyciel wychowania fizycznego Pieczęć i podpis dyrektora
 • a/a

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dokumenty szkoły, Rekrutacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.